Informasjon om krisetiltak

Den første fasen av denne krisesituasjonen er nå ved å avta, og det synes som om at de strakstiltakene som ble innført de første dagene begynner å kunne tas i bruk. PFF antar at vi etter denne fasen vil se at det kommer mer målrettede og tilpassete tiltak på bordet, blant annet for privatpraktiserende fysioterapeuter.

PFF har i sin første henvendelse til HOD foreslått tiltak om støtte til næringsdrivende fysioterapeuter som er basert på de ordningene som allerede finnes i dag for utbetaling av driftstilskudd og refusjon. Forslaget er i korte trekk at driftstilskuddet utbetales uten avbrudd, og at det utbetales en forholdsmessig del av den refusjonen som tidligere er utbetalt.

Utfordringen er næringsdrivende fysioterapeuter som ikke har driftsavtale. Her går PFF sitt forslag ut på at disse skal få et beløp til utgiftsdekning fra NAV, og en forholdsmessig inndekning av tap av inntekt til livsopphold fra HELFO, som tross alt i alle år har spart utgifter ved at den jobben «avtaleløse» utfører ikke utløser refusjon.

PFF har videre forutsatt at inntekter næringsdrivende kan oppnå ved det som er mulig av aktivitet i praksisen (videokonsultasjon, hjelp til kommunehelsetjenesten og rådgivning/veiledning) skal komme til fradrag i den støtten som gis fra HELFO. Med en slik ordning vil det være forholdsvis enkelt for HELFO å beregne størrelsen på støtten, da de ekstra inntektene jo blir innrapportert ved innsendelse av refusjonskravene. Dette gjelder riktignok ikke eventuell inntekt ved lønnet arbeid som noen vil kunne bidra med i denne krisesituasjonen, her vil vel NAV sikket kunne bidra med informasjon til HELFO.

PFF, NMF og NFF jobber nå med et felles innspill til regjeringen om mer måltettede ordninger for vårt behov, der også situasjonen for de med bortfall av leieinntekter og de uten driftsavtaler skal få et stort fokus.

PFF har i tillegg til dette foreslått at Fysiofondet oppretter et krisefond til bruk i situasjoner som den vi har i dag.

Foreløpig er det imidlertid de akutte strakstiltakene som er gjeldende, og her begynner det å komme på plass informasjon fra NAV om hva disse innebærer. Det er ennå ikke klart hos NAV for å søke om de ordningene som er satt i verk, men de ventes om kort tid. 

Les hele dokumentet her, med info om ordningene fra NAV og krisepakken (PDF)
(Obs: Vedlegget kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org)


 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker