Takstforhandlingene starter nå

Årets takstforhandlinger starter tirsdag den 04.06.2019. Partene i forhandlingene er på statens og kommunenes side Helse- og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Finansdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. På fysioterapiorganisasjonenes side har vi Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapiforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Fysioterapiorganisasjonene la frem kravene sine den 15.05.2019, og på første møte den 04.06.19 vil Staten/KS komme med sitt første tilbud.

PFF har kort fortalt krevd en økning av rammen med 0,3 % og et krav om kompensasjon for økt tidsbruk og ekstra utgifter på kr. 122 879 060. Det kreves videre at årets påslag fordeles jevnt på alle takstene.

PFF mener at fysioterapeuter de siste årene har blitt pålagt utgifter og arbeidsoppgaver som det ikke er kompensert for i takstsystemet. Disse elementene er blant annet:

1. Innføring av krav til internkontroll
2. Innføring av GDPR i norsk lov, herunder at pasienter skal ha gratis innsyn i sin journal
3. Økte krav til dokumentasjon av takstbruk
4. Økning av kostnaden for medlemskap i NHN langt utover prisstigningen i KPI-indekser

Grunnen til at PFF ikke krever prioritering av enkelte takster, er at dette automatisk vil bety en nedprioritering av de øvrige takstene, siden «potten» ikke tilføres «nye penger». PFF mener at dersom fysioterapeuter tilbyr nye metoder og økt kompetanse i tjenesten sin, skal denne økte kompetansen og kvalitetshevingen betales av de som mottar denne tjenesten - og ikke av øvrige utøvere som ikke benytter seg av de metodene som prioriteres. Det er blant annet derfor PFF generelt foreslår at alle takster økes likt. Økt kompetanse, økte arbeidsoppgaver og kvalitetskrav skal betales av pasientene, kommunene i form av økt driftstilskudd og staten i form av økt refusjon. For at dette skal kunne bli tilfellet, må pengene dette koster tilføres utenfor rammen.

Så lenge vi ikke vet hvilket resultat forhandlingene ender opp med, er det ikke grunnlag for å kreve prioritering av enkelttakster.

Mvh
Henning Jensen, generalsektretær PFF
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3