Top Image

Resultatet av takstforhandlingene 2024

Årets takstforhandlinger er sluttført. Resultatet er at kostnadskomponenten økes med 3,59 prosent, og inntektskomponenten økes med 5,2 prosent. Det betyr at med det «overhenget» vi hadde fra 2023, øker takster og driftstilskudd med 2,74 % fra 01.07.2024.
 

Takstforhandlingene som ble påbegynt den 27.05.2024 mellom fysioterapiorganisasjonene og Staten/KS, stoppet opp grunnet streik i Unio etter første planlagte forhandlingsdag. Forhandlingene ble gjenopptatt mandag den 17.06.2024 og sluttført samme dag.
 

PFF er fornøyd med det endelige resultatet, som landet meget nær det kravet som var fremmet i forkant av forhandlingene (økning innenfor rammen). Vi er imidlertid mindre fornøyd med at det ikke ble tilført midler utenfor rammen, som vi hadde krevd med gode begrunnelser. Vi er heller ikke fornøyd med at alle endringer i bruke av takster som vi hadde foreslått heller ikke ble tatt til følge.


Endringer i bruk av takster som ikke ble tatt til følge omfatter:

 1. Mulighet for to behandlere til å utløse refusjon for samtidig behandling eller undersøkelse av pasient.
 2. At takst G også skulle kunne benyttes ved utkalling til en akutt situasjon innenfor den vanlige arbeidstiden.
 3. Kompensasjon ved manglende oppmøte av pasient når dette skyldes feil hos pasientreiser eller transportør.
 4. Ny takst for bestilling av transport av pasient. Her opplyste Helsedirektoratet at det var igangsatt arbeid med forenkling av bestillingsrutinene slik at tidsbruken ved dette skulle reduseres.


Profilen av takstøkningene får følgende utseende for de forskjellige kategoriene av fysioterapeuter:

 1. Allmenn-fysioterapeuter (brukere av takst A3) - økning på 2,84 %
 2. Manuellterapeuter (brukere av takst A8) - økning på 2,53 %
 3. Psykomotorikere (brukere av takst A9) - økning på 2,60 %
 4. Utdanningskandidater - økning på 2,54 %


Driftstilskuddet øker også med 2,74 % og blir pr. 01.07.2024 kr. 545 916 pr. år, eller 45 493 pr. måned. PFF oppfordrer medlemmene til å følge med på at kommunen øker utbetalingene i tråd med dette.


Ved forhandlingene blir også «Stønadsforskriften» endret i tråd med at betingelsene for takstbruken endres. Av endringer skal nevnes at bruken av takst

 • A1a og A1d tilføyes presiseringer om at ved undersøkelse av barn under 16 år kan alle fysioterapeuter benytte takst A1d.
 • A4 kan også benyttes selv om pasientkontakten fører til sykmelding
 • Det innføres nye betingelser og betegnelser for gruppetakster. Takstene C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e og C34f og C34h utgår. C34g beholdes, men ordlyd justeres i tråd med de øvrige endringene. Forskjellige priser for de første fem pasientene og de følgende forsvinner. Dette erstattes av en takst for gjennomføringen av gruppebehandlingen med tillegg av en egenandel for hver deltaker som er lik for alle. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om dette når den reviderte «Stønadsforskriften» blir tilgjengelig. Denne endringen har også vært behandlet i partssammensatte møter mellom fysioterapiorganisasjonene og staten ved Helsedirektoratet gjennom det siste året.


For PFF har Trond Dalaker, Arne Strand og Henning Jensen deltatt i de gjennomførte forhandlingene. Didrik Mogensen skulle deltatt første forhandlingsdagen, men ble dessverre forhindret.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2